Säännöt

Sulasolin Kymenlaakson piiri ry:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 1§

 Yhdistyksen nimi on SULASOL:in Kymenlaakson piiri r.y., sen kotipaikka on Kotka ja kieli on suomi.

 Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri, ja SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.:stä käytetään nimeä SULASOL.

 JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUE

 2§

 Piiri on itsenäinen yhdistys, joka avustaa ja tukee SULASOL:ia sen tarkoituksen toteuttamisessa. Piirin toiminta-alue on Kymenlaakson maakunta.

 TARKOITUS JA TOIMINTA

 3§

 Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi

- piiri avustaa ja tukee jäseniään näiden musiikkitoimintaan liittyvissä asioissa
- tekee alueellista musiikin kasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä
- järjestää jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia
- kehittää yhteistoimintaa musiikkijärjestöjen kanssa
- avustaa SULASOL:ia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä
- osallistuu niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka SULASOL tai siihen kuuluvat musiikkiliitot järjestävät piirin alueella
- on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja.

 4§

 Hankittuaan asianomaisen luvan, piiri voi toimintansa tukemiseksi järjestää keräyksiä ja arpajaisia, hankkia varoja myymällä jäsen- ja huomionosoitustuotteita ja harjoittamalla alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Piiri voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa ja hallinnoida rahastoja.

 JÄSENET

 5§

 Piirin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki sen alueella toimivat SULASOL:in jäsenyhdistykset.

 Piirin kannattajajäseneksi piirihallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön.

 Kannattajajäsenellä on piirikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 6§

Jäsen voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 Jäsenyhdistys voi erota SULASOLista ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenyhdistys voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liittohallitus voi erottaa SULASOL:ista jäsenyhdistyksen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin SULASOL:in tarkoitusperiä tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenyhdistykselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenyhdistyksellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen liittokokouksen ratkaistavaksi.

Liittohallitus voi todeta päätöksellään jäsenyhdistyksen, joka on kahdelta perättäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, eronneeksi SULASOL:ista.

 Piirin kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan.

 Piirikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana. 

Piirin kunniajäseneksi voi piirihallitus kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi. 
Näiden päätösten on oltava yksimielisiä. 
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 MAKSUT JA VELVOITTEET

 8§

 Varsinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka piirin vuosikokous vuosittain määrää.

Perimisen suorittaa SULASOL muiden sille tulevien maksujen yhteydessä.

 Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain määräämän kannattajajäsenmaksun.

 Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 TOIMIELIMET

 9§

 Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus.

Piirihallitus voi lisäksi asettaa toimikuntia eri tehtäviin.

 PIIRIKOKOUS

 10§

 Vuosittain järjestetään yksi varsinainen piirikokous, vuosikokous, maaliskuun loppuun mennessä.

 Vuosikokouksessa

- esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta

- tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden korvaukset ja palkkiot

- valitaan piirihallituksen jäsenten tilalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä (5) ja heille varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan yksi (1)  toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

- valitaan SULASOL:in liittokokousvuonna piirin ehdokas liittohallituksen jäseneksi
- valitaan SULASOL:in liittokokousvuonna puhevaltainen liittokokousedustaja ja hänelle varajäsen
- käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka piirin jäsen on kirjallisesti ennen kuluvan vuoden tammikuun viidettätoista (15) päivää esittänyt vuosikokouksen käsiteltäväksi

Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti piirihallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelemiseksi.

 11§

 Jokaisella piirin varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kymmentä (10) yhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Edustaja voi kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen.

 12§

 Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle piirin varsinaiselle jäsenelle sekä kannattajajäsenille, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille vähintään kymmentä (10) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä piirikokouksen asialista.

 PIIRIHALLITUS

 13§

 Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä. Piirihallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 Piirihallitus ottaa itselleen sihteerin ja taloudenhoitajan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsenistä on saapuvilla.

 14§

 Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen ja piirikokouksen päätösten mukaisesti.

 

Piirihallitus kutsuu koolle piirikokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat.

 Piirihallitus

- tekee kertomuksen piirin toiminnasta ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta
- toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle

- piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlista

- piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajan kutsumisesta

- esityksen SULASOL:in liittohallitukselle piirin jäsenten palkitsemisesta tai SULASOL:in merkkiohjesäännön mukaisista huomionosoituksista.

 Piirihallitus valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin sekä kutsuu piirin kunniajäsenet.

 Piirihallitus toimittaa SULASOL:ille vuosittain sen pyytämät tiedot piirin toiminnasta.

 Piirihallitus antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä koskevissa asioissa.

Piirihallitus myöntää piirin merkkiohjesääntöjen mukaiset tunnustukset.

 NIMEN KIRJOITTAMINEN

 15§

 Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS

 16§

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 17§

 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 PIIRIN PURKAMINEN

 18§

 Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa ja ehdotuksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään samalla ääntenenemmistöllä seuraavassa varsinaisessa piirikokouksessa. Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikinharrastuksen edistämiseen piirin alueella viimeisen piirikokouksen päättämällä tavalla.